Naomi
Naomi Aro

Naomi Aro

Follow

Using Minio with django-storages

May 4, 20222 min read

TL;DR Here's the example code on github: https://github.com/naomiaro/django-minio-storage This post assumes that you've added a host entry for minio...

Using Minio with django-storages